Uslovi korišćenja WBIZEDU

Na snazi od 2.2.2020. godine.
Hvala Vam što koristite WEBIZEDU platformu. WEBIZEDU proizvode i usluge pruža kompanija Webiz Operations doo, Beograd Ul. Petra Martinovića 23/11 matični broj: 21608041, PIB: 112103852 ( u daljem tekstu: WEBIZEDU). WEBIZEDU usluge obuhvataju online kurseve. 

Ovi uslovi korišćenja („Uslovi“) regulišu Vaš način korišćenja veb lokacija, aplikacija i drugih proizvoda i usluga WEBIZEDU („Usluge“).

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove Uslove i kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja. Korišćenjem naših Usluga prihvatate uslove korišćenja i obavezujete se na poštovanje, uključujući i smernice navedene u ovim Uslovima.


Korišćenje WEBIZEDU platforme


Ko može da koristi naše usluge?

Naše usluge možete koristiti samo ako možete sklopiti obavezujući ugovor sa nama i samo u skladu sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima. Kada kreirate svoj WEBIZEDU nalog, morate nam pružiti tačne i potpune informacije, a vi pristajete da ažuriramo vaše podatke kako bi bili tačni i potpuni.

Svaka upotreba ili pristup bilo koga mlađeg od 15 godina je zabranjena. Ugovor zaključujemo u elektronskom obliku u skladu sa važećim Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije, na srpskom jeziku. Nakon prihvata ponude (prijave) potvrdićemo prijem elektronske poruke koja sadrži ponudu/prihvat ponude za zaključenje ugovora. Ukoliko ne realizujete uplatu u roku 2 dana do početka kursa, smatraćemo da ste odustali od ugovora. Rok od 14 dana za odustanak od ugovora i povrat novca u ovom slučaju računa se od trenutka prijave na kurs.


Način plaćanja

Plaćanje možete izvršiti uplatom na tekući račun na osnovu dostavljenih instrukcija za plaćanje i online platnom karticom


Naša licenca za vas

U skladu sa ovim Uslovima i našim politikama, dajemo Vam ograničenu, ličnu, neekskluzivnu, neprenosivu i opozivnu licencu za korišćenje naše usluge za koju ste zaključili ugovor. Možete preuzeti sadržaj iz naših Usluga samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, osim ako ne dobijete pismeno odobrenje WEBIZEDU administratora, da na drugi način koristite sadržaj. Takođe, saglasni ste da ćete kreirati, pristupati i / ili koristiti samo jedan korisnički nalog, osim ako WEBIZEDU administrator, izričito ne dozvoli drugačije, i nećete deliti sa bilo kojim trećim licima pristup ili pristup informacijama za svoj nalog.


Korišćenje naših Usluga ne daje Vam pravo na prava intelektualne svojine na našim Uslugama ili na sadržaj kojem pristupate.


WEBIZEDU nudi kurseve i druge ponude („Ponude sadržaja“) sa univerziteta i drugih pružaoca obuka („Dobavljači sadržaja ili Partneri“). Iako želimo da pružimo najkvalitetniju Uslugu, od strane Partnera mogu se desiti neočekivani događaji. WEBIZEDU zadržava pravo da otkaže, prekine ili izmeni bilo koju sadržajnu ponudu. WEBIZEDU nema obavezu da ponuda sadržaja bude priznata od strane bilo koje obrazovne institucije ili organizacije za akreditaciju.


Povratna informacija

Pozdravljamo vaše sugestije, ideje, komentare i druge povratne informacije u vezi sa Uslugama („Povratne informacije“). Podnošenjem bilo koje povratne informacije dajete nam pravo da koristimo povratnu informaciju bez ikakvih ograničenja ili bilo kakve nadoknade za Vas. Prihvatajući Vaše povratne informacije, WEBIZEDU se ne odriče bilo kakvih prava na korišćenje sličnih ili srodnih povratnih informacija koje su prethodno poznate kompaniji WEBIZEDU, a koje su razvili njeni zaposleni ili ugovarači ili dobijene iz drugih izvora.


Autorska prava

WEBIZEDU poštuje prava intelektualnog vlasništva naših korisnika, dobavljača sadržaja i trećih lica i očekuje da ćete Vi učiniti isto kada koriste Usluge. Usvojili smo i sproveli politiku autorskog prava i zaštitnih znakova u skladu sa važećim zakonom. Dizajn, logo i drugi vizuelni sadržaj na platformi isklučivo je vlasništvo WEBIZEDU (ili Partnera) i najstrože zabranjeno kopiranje ili korišćenje sadržaja u komercijalne i privatne svrhe bez pisanog odobrenja WEBIZEDU.
Ako posumnjate da materijali na WEBIZEDU platformi krši Vaša autorska prava, možete dostaviti obaveštenje sa zahtevom da se materijal ukloni ili pristup njemu blokira. Obaveštenje mora da bude potkrepljeno dokazima i potpisano od strane imaoca autorskog prava ili ovlašćenog lica.


Revizija uslova korišćenja

Svaka revizija Uslova stupa na snagu odmah po objavljivanju. Usled bilo kakve značajne izmene Uslova, obavestićemo vas o takvim promenama, putem banera na veb lokaciji i sličnih metoda. U svakom slučaju, vaša kontinuirana upotreba Usluga nakon objavljivanja takvih promena, sa ili bez obaveštenja, predstavlja obavezujuće prihvatanje revidiranih Uslova.


Pravila korišćenja

Mi snažno verujemo u očuvanje slobode govora i izražavanja, i želimo da korisnici na WEBIZEDU platformi budu slobodni da izraze svoje mišljenje. Napravili smo ova pravila korišćenja da bismo osigurali da razumete način korišćenja naših Usluga. Možemo ukloniti ili urediti neprimereni sadržaj ili aktivnosti koje identifikujemo. Zabranjeno Vam je da na WEBIZEDU platformi delite sadržaj koji: (a) Sadrži ilegalni sadržaj ili promoviše ilegalne aktivnosti. (b) Sadrži verodostojne pretnje ili nasilje (c) Uznemirava druge. Ohrabrujemo komentare o ljudima i stvarima od javnog interesa, ali uvredljiv ili na drugi način neprikladan sadržaj usmeren prema privatnim osobama nije dozvoljen. (d) Krši intelektualnu svojinu, privatnost ili druga prava.


Ne delite sadržaj koji nemate pravo da delite

Takođe Vam nije dozvoljeno da svojim postupcima kršite zakone ili ugovorne obaveza ili etičke obaveze. Nije Vam dozvoljeno da (a) Podelite svoju lozinku odnosno omogućite drugom licu da pristupi vašem nalogu. (b) Pokušate pristup nalogu drugog korisnika. (c) Reprodukujte, prenesite, prodajte, preprodajte ili na neki drugi način zloupotrebite bilo koji sadržaj iz naših Usluga, osim ukoliko Vam to posebno nije dozvoljeno. (d) Koristite naše usluge ili bilo koju funkciju platforme WEBIZEDU za bilo šta drugo osim za pohađanje kurseva na mreži. (i) Lažno se predstavljajte (j) Ohrabrite ili pomognete bilo kome da uradi bilo šta od ove liste.


Pravo na odustanak i Pravila povraćaja novca

Za detalje o našim rokovima i pravilima povrata, molimo pogledajte dole navedene informacije. Molimo vas imajte na umu da povrede naših Uslova i etičkog kodeksa tretiramo veoma ozbiljno i nemamo obavezu da nudimo povraćaj korisnicima koji krše ove uslove, čak i ako su njihovi zahtevi podneti u predviđenom roku za povraćaj novca. Da biste izbegli da Vam se Usluga naplati tokom besplatne probne promocije, ukoliko ista postoji, morate otkazati pretplatu pre nego što se završi besplatni probni period.

Ako odustanete od uplaćenog kursa, WEBIZEDU će Vam ponuditi zamenu za drugi kurs ili kompletan povraćaj novca najkasnije u roku od 14 dana nakon uplate. Obaveštenje o odustanku od uplaćenog kursa u obavezi ste da dostavite na mail : info@webiz.me sa obaveznim navođenjem ličnih podataka korisnika kursa i imena kursa od kojeg se odustaje. (Registracionog broja). Ako ste u roku od 14 dana od uplate dobili celokupan sadržaj predmetnog kursa ili stekli sertifikat ne ispunjavate uslove za povraćaj novca, odnosno odustanak od ugovora. Ako ste u roku od 14 dana od uplate pristupili do 30% sadržaja kursa, zadržavate pravo na odustanak od ugovora i povrat novca, ako ste pristupili više od 30% sadržaja kursa gubite pravo na povrat novca.

Reklamacija

Ako smatrate da pružena Usluga nije u skladu sa ponudom koju ste prihvatili, ili smatrate da cena usluge nije pravilno obračunata ili ima druge nedostatke, možete uputiti reklamaciju na mail info@webiz.me. Na uloženu reklamaciju odgovorićemo Vam u roku od najviše 8 dana od dana prijema reklamacije. Mail kojim upućujete reklamaciju obavezno mora da sadrži naznaku Reklamacija.


Etički kodeks

Svi polaznici kursa koji učestvuju u nastavi moraju se pridržavati etičkog kodeksa kako sledi:

Registrovaću samo jedan nalog, osim ako WEBIZEDU izričito ne dozvoli da registrujem dodatne naloge.

Moji odgovori na domaće zadatke, kvizove, ispite, projekte i druge zadatke biće moj rad (osim zadataka koji izričito dozvoljavaju saradnju).
Neću davati rešenja za domaće zadatke, kvizove, rešenja testova drugim licima. Ovo uključuje i rešenja koja sam napisao, kao i sva rešenja koja pruža osoblje kursa ili drugi.

Neću se baviti nijednom drugom aktivnošću koja će nepošteno poboljšati moje rezultate ili nepošteno poboljšati ili naštetiti rezultatima drugih.